system change_low-res

EIT Benelux is een tak van een kennis- en innovatiegemeenschap die in 2010 is opgezet door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT).

Ons doel is om klimaatverandering aan te pakken aan de hand van innovatie. We zijn de grootste publiek-private samenwerking met dit doel in Europa: een groeiende pan-Europese gemeenschap van verschillende organisaties die streven om de kracht van creativiteit en menselijke vindingrijkheid te richten op het aanpakken van klimaatverandering. We brengen niet alleen grote en kleine bedrijven samen, maar ook wetenschappelijke instellingen en universiteiten, stadsbesturen en andere overheidsinstanties plus start-ups en studenten.

We werken samen met ruim 450 formele organisatorische partners uit meer dan 30 landen aan innovatie om klimaatverandering aan te pakken en om ons aan te passen aan de onvermijdelijke impact ervan. We streven ernaar om klimaatbestendige gemeenschappen op te richten en systematische verandering teweeg te brengen. Dit doen we aan de hand van de innovatie van onderdelen van menselijke activiteiten die een cruciale impact op de uitstoot van broeikasgassen hebben, zoals steden, landgebruik, materialen en financiering.

Onze ‘Theory of Change’ is gericht op het bieden van kansen om systemen te veranderen, door te ontdekken, experimenteren en demonstreren, om haalbare alternatieven op schaal mogelijk te maken. Waarom? Het is aan onze generatie om de netto-uitstoot van broeikasgassen binnen de komende 20 tot 30 jaar tot nul terug te brengen door vrijwel elk aspect van de huidige levensstijl en werkwijzen van mensen te veranderen, zodat we de catastrofistische wereldwijde temperatuurstijging kunnen afwenden. Hiervoor is transformatie vereist. Daarmee bedoelen we radicale veranderingen die tegelijkertijd, als één geheel en sneller moeten plaatsvinden dan we ooit eerder hebben meegemaakt.

Deep Demonstrations

Onze zogenoemde ‘Deep Demonstrations’ zijn de grootschalige projecten waarin we ons ‘systeeminnovatie als dienst’-model aanbieden aan de meest ambitieuze ‘uitdagingseigenaren’ van Europa. Dit zijn de burgemeesters, ministeries, branches, gemeenschapsleiders en financiers die over de middelen en mandaten beschikken om de grootste Europese uitdagingen op het gebied van klimaatverandering aan te pakken. Sinds 2019 dienen de acht Deep Demonstrations-projecten van EIT Climate-KIC als:

  • een testomgeving voor de 1,5 °C-consistente overgangsperiodes van systemen waar de Europese beleidsmakers van de IPCC en onze eigen Transformatie-op-tijd-strategie om vragen;
  • innovatie- en kennisbronnen die verandering elders kunnen bespoedigen en bijdragen aan beleidsregels kunnen leveren.

More about Deep Demonstrations

Netwerken van expertise samenbrengen

We brengen partners uit de zakelijke en academische wereld samen met de openbare en non-profitsector om netwerken van expertise op te zetten. Deze netwerken zorgen ervoor dat innovatieve producten, diensten en systemen geïmplementeerd, op de markt gebracht en opgeschaald kunnen worden voor zoveel mogelijk impact. Door onze krachten te bundelen, brengt EIT Climate-KIC de effectiefste groepen samen en kunnen we innovatie mogelijk maken die systematische verandering teweegbrengt.

Slim en efficiënt gebruikmaken van subsidies

We zetten ons in om overheids- en privémiddelen die innovatie stimuleren te identificeren, aan te wenden en te gebruiken. We houden de voortgang en resultaten bij en doen kennis en inzichten op, zodat onze financieringspartners hun middelen op een effectieve manier kunnen investeren en zoveel mogelijk impact kunnen hebben. Door mensen met visies, ideeën, met koolstofarme producten en diensten, en financiering samen te brengen, kunnen we de nodige kritische massa creëren om klimaatverandering aan te pakken.

De toonaangevende accelerator in Europa voor cleantechstart-ups

EIT Climate-KIC heeft sinds 2010 meer dan 1800 milieuvriendelijke start-ups in Europa geholpen via de ClimAccelerator.